កម្ម​វិធី​នយោ​បាយ​ របស់​រាជរដ្ឋា​ភិ​បាល​នីតិកាល​ទី៥ នៃរដ្ឋសភា

អត្ថបទសង្ខេប៖

កម្ម​វិធី​នយោ​បាយ​ របស់​រាជរដ្ឋា​ភិ​បាល​នីតិកាល​ទី៥ នៃរដ្ឋសភា ។

កាលបរិច្ឆេទ៖

ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៣

ប្រភេទឯកសារ៖

គោលនយោបាយ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១