កិច្ចប្រជុំលើកទី២ របស់គណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ផ្ដោតការជំរុញដំណើរការកសាងបញ្ចប់កម្មវិធីជាតិកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ (២០២២-២០៣៥)

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១