ផែនទីបង្ហាញផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍កម្ពុជា២០៣០

អត្ថបទសង្ខេប៖


ផែនទីបង្ហាញផ្លូវវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍កម្ពុជា២០៣០

លេខលិខិត៖

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 1 MB

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១