ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្ដីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៩ ថ្មី មាត្រា៨២ ថ្មី មាត្រា ១០៦ ថ្មី(មួយ) មាត្រា១១៩ ថ្មី និងមាត្រា១៣៧ ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អត្ថបទសង្ខេប៖


ព្រះរាជក្រម ប្រកាសឱ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្ដីពីវិសោធនកម្មមាត្រា១៩ ថ្មី មាត្រា៨២ ថ្មី មាត្រា ១០៦ ថ្មី(មួយ) មាត្រា១១៩ ថ្មី និងមាត្រា១៣៧ ថ្មី នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

លេខលិខិត៖ នស/រកម/១១២១/០១៦

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 573 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2436 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១