របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផល ស្ដីពីការអនុវត្ដកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា

អត្ថបទសង្ខេប៖

របាយការណ៍បូកសរុបលទ្ធផល
ស្ដីពីការអនុវត្ដកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី៥ នៃរដ្ឋសភា។

កាលបរិច្ឆេទ៖

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

ប្រភេទឯកសារ៖

របាយការណ៍

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១