កម្រង​ព័ត៌មាន​សេវា​សាធារណៈ (ចង្កោមសេវាទី១)

អត្ថបទសង្ខេប៖

កម្រង​ព័ត៌មាន​សេវា​សាធារណៈ (ចង្កោមសេវាទី១) ។

កាលបរិច្ឆេទ៖

ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០១០

ប្រភេទឯកសារ៖

ព័ត៌មានសេវាសាធារណៈ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១