សេចក្ដីប្រកាសអាស៊ានស្ដីពីតួនាទីរបស់មុខងារសាធារណៈជាកាតាលីករឈានទៅសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥

 
កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥
ប្រភេទឯកសារៈ 
អាស៊ាន
អត្ថបទសង្ខេបៈ
សេចក្ដីប្រកាសអាស៊ានស្ដីពីតួនាទីរបស់មុខងារសាធារណៈជាកាតាលីករឈានទៅសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២៥

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១