វគ្គ​បណ្តុះ​បណ្តាល​សម្រាប់​មន្រ្តី​រាជ​ការ​ក្រប​ខណ្ឌ​ថ្មី​ឆ្នាំ​២០១៤

ព័ត៌មានទាក់ទង

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១