ប្រកាស ស្ដីពីបែបបទ និងនីតិវិធី នៃការផ្ដល់ការព្យួរ និងការដកហូតវិញ្ញាបនបត្រវាស់វែង

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្ដីពីបែបបទ និងនីតិវិធី នៃការផ្ដល់ការព្យួរ និងការដកហូតវិញ្ញាបនបត្រវាស់វែង​ ។

លេខលិខិត៖ ១៧៥​ ដនស.ប្រក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៥ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 1 MB

អត្ថបទសង្ខេប៖


ប្រកាស ស្ដីពីបែបបទនិងនីតិវិធីនៃការផ្ដល់ ការព្យួរ និងការដកហូតវិញ្ញាបនបត្រវាស់វែង ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៥ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File: Download

File Size: 1 MB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 2286 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១