សៀវភៅណែនាំ ស្តីពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរន្តឯកសារ

អត្ថបទសង្ខេប៖

សៀវភៅណែនាំ ស្តីពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងចរន្តឯកសារ
FILE TRACKING SYSTEM ។

កាលបរិច្ឆេទ៖

ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

ប្រភេទឯកសារ៖

គោលនយោបាយ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១