គោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីធនធានរ៉ែ ឆ្នាំ២០១៨-២០២៨

អត្ថបទសង្ខេប៖

គោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីធនធានរ៉ែ ឆ្នាំ២០១៨-២០២៨។

កាលបរិច្ឆេទ៖

ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

ប្រភេទឯកសារ៖

គោលនយោបាយ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១