អនុក្រឹត្យ ស្តីពីការកែសម្រួលសរចនាសម្ព័ន្ធនៃនាយកដ្ឋានផែនការ​ ហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្គត់ផ្គង់ មកជានាយដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្គត់ផ្គង់ និង បង្កើតនាយកដ្ឋានផែនការនិងស្ថិតិ ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហរិញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុក្រឹត្យលេខ ១២៣ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ស្តីពីការកែសម្រួលសរចនាសម្ព័ន្ធនៃនាយកដ្ឋានផែនការ​ ហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្គត់ផ្គង់ មកជានាយដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្គត់ផ្គង់ និង បង្កើតនាយកដ្ឋានផែនការនិងស្ថិតិ ចំណុះអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហរិញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ។

លេខលិខិត៖ ១២៣ អនក្រ.បក

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨


ទាញយកឯកសារ៖ PDF File: ទាញយក | Download 416 KB

ចំនួនអ្នកទស្សនា៖​ 4722 Views

ត្រទ្បប់ក្រោយ៖

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១