គោលនយោបាយធនធានមនុស្ស ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ

អត្ថបទសង្ខេប៖

គោលនយោបាយធនធានមនុស្ស ក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ។

កាលបរិច្ឆេទ៖

ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០១៣

ប្រភេទឯកសារ៖

គោលនយោបាយ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១