ឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវ

This section contains compyrighted materials: Research Papers, Thesis, Dissertation, Policy Papers, Government Data, Journal Reviews, Scientific Research Papers, Etc. All contents and materials are deemed copyrighted by respective authors, publicshers, and copyright holders. For more information, please read: Copyright & Disclaimer Statement
Republic of Korea Public Administration Country Profile

 508 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Empowerment in Local Government Administration

 1558 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Bridging Research and Policy

 779 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Joint Evaluation of Public Sector Governance Reform – Summary Report

 924 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Transforming The Public Sector In Indonesia

 672 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១