ឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវ

This section contains compyrighted materials: Research Papers, Thesis, Dissertation, Policy Papers, Government Data, Journal Reviews, Scientific Research Papers, Etc. All contents and materials are deemed copyrighted by respective authors, publicshers, and copyright holders. For more information, please read: Copyright & Disclaimer Statement
Republic of Korea Public Administration Country Profile

 599 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Empowerment in Local Government Administration

 1761 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Bridging Research and Policy

 876 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Joint Evaluation of Public Sector Governance Reform – Summary Report

 999 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Transforming The Public Sector In Indonesia

 751 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១