ឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវ

This section contains compyrighted materials: Research Papers, Thesis, Dissertation, Policy Papers, Government Data, Journal Reviews, Scientific Research Papers, Etc. All contents and materials are deemed copyrighted by respective authors, publicshers, and copyright holders. For more information, please read: Copyright & Disclaimer Statement
Client Satisfaction Quality Improvement Tool and Sample Surveys

 722 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Motivating Civil Servants for Reform and Performance

 1257 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Theory and Practice of Decentralization and Deconcentration

 1682 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Policy on Human Resource in Public Administration

 1509 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

France Public Administration Country Profile

 895 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Kingdom of Cambodia Public Administration Country Profile

 2430 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១