ឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវ

This section contains compyrighted materials: Research Papers, Thesis, Dissertation, Policy Papers, Government Data, Journal Reviews, Scientific Research Papers, Etc. All contents and materials are deemed copyrighted by respective authors, publicshers, and copyright holders. For more information, please read: Copyright & Disclaimer Statement
Client Satisfaction Quality Improvement Tool and Sample Surveys

 621 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Motivating Civil Servants for Reform and Performance

 1124 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Theory and Practice of Decentralization and Deconcentration

 1573 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Policy on Human Resource in Public Administration

 1380 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

France Public Administration Country Profile

 794 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Kingdom of Cambodia Public Administration Country Profile

 2285 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១