ឯកសារសិក្សាស្រាវជ្រាវ

This section contains compyrighted materials: Research Papers, Thesis, Dissertation, Policy Papers, Government Data, Journal Reviews, Scientific Research Papers, Etc. All contents and materials are deemed copyrighted by respective authors, publicshers, and copyright holders. For more information, please read: Copyright & Disclaimer Statement
Ethical Leadership

 3094 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Civil Service Ethics Helsinki GOOD

 2306 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Developing Commitment towards Change in Bureaucracies

 2412 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Cultural Governance A Literature Review

 2076 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ | 

Civil Service Code-Hong Kong

 2504 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

Are civil servants different because they are civil servants

 2202 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧ |  Tags:

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១