ការបោះពុម្ភផ្សាយ

Ethics Values UNDP

 1405 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧

Ethical-behaviour

 2895 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧

Ethical Leadership

 3133 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧

Civil Service Ethics Helsinki GOOD

 2323 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧

Developing Commitment towards Change in Bureaucracies

 2441 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧

Cultural Governance A Literature Review

 2107 Views |   ៣០-មិថុនា-២០១៧

បណ្ណាល័យវីដេអូ

© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ៖ ក្រសួងមុខងារសាធារណ: | ឆ្នាំ២០២១