ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
Records - of

#

ចំណងជើង

កាលបរិច្ឆេទ

ទាញយកឯកសារ

1របៀបវារៈ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់មន្រ្តីរាជការកម្រិតជាន់ខ្ពស់ស្តីពី ”ការជំរុញកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា” 03-Nov-2016
2ទស្សនទាននៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធបៀវត្សនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ ដោយឯកឧត្តម យក់ ប៊ុនណា រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងមុខងាសាធារណៈ03-Nov-2016
3ការគ្រប់គ្រងនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ដោយឯកឧត្តម ថោ សេដ្ឋាណា អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ03-Nov-2016
4ការពង្រឹងគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈ ដោយឯកឧត្តម ប៉ូល ពីឌូ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងមុខងាសាធារណៈ 03-Nov-2016
5កម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវត្ថុសាធារណៈ04-Nov-2016
6ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តថវិកា ថវិកាកម្មវិធី និងអង្គភាពថវិកា ​របស់រដ្ឋបាលសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិ04-Nov-2016
7បទបង្ហាញស្តីពីប្រព័ន្ធថវិកានៅកម្ពុជា ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា04-Nov-2016
8ទស្សនទានអំពីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការ ដោយឯកឧត្តម សក់ សេដ្ឋា រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងមហាផ្ទៃ05-Nov-2016
9ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយ និងច្បាប់សម្រាប់អនុវត្តកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ ដោយ ដោយឯកឧត្តម លេង វី អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងមហាផ្ទៃ05-Nov-2016
10- ក្របខណ្ឌអនុវត្តកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ ដោយឯកឧត្តម ប្រាក់ សំអឿន អគ្គនាយករដ្ឋបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ

- ការផ្ទេរមុខងារនិងធនធាន ដោយឯកឧត្តម ង៉ាន់ ចំរើន អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងមហាផ្ទៃ
05-Nov-2016
Page of