រចនាសម្ព័ន្ធរបស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល៖


Click here to see a larger version…

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗ របស់សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល៖

ឈ្មោះមុខងារ
ឯកឧត្តម យក់ ប៊ុនណារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ និងជានាយកសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
លោក សួន ជាថា
ប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ
លោក ធន់ ប៊ុនធឿនប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
លោក ទេព កុសលប្រធាននាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាលដំបូង
លោក ស្រ៊ាង ផានិតប្រធាននាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាលបន្ត