រចនាសម្ព័ន្ធអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងមុខងារសាធារណៈ៖


Click here to see a larger version…

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងមុខងារសាធារណៈ៖

ឈ្មោះមុខងារ
ឯកឧត្តម ពេជ្រ វិជ្ជាគន្ធីអគ្គនាយក
ឯកឧត្តម ឈុន សុជាតិអគ្គនាយករង
ឯកឧត្តម មាស ពេជ្រអគ្គនាយករង
លោក នូ សុវណ្ណាអគ្គនាយករង
លោកស្រី ស្រី សទ្ធាអគ្គនាយករង
លោកស្រី អ៊ុក ទូចអគ្គនាយករង
លោក ណុប សុគន្ធាអគ្គនាយករង
លោក សុខ សំអាតអគ្គនាយករង
ប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម និងវិវាទមុខងារសាធារណៈ
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស៊ន​ សុឃនប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបាល និងការគ្រប់គ្រងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល
លោក គង់ សុវត្ថិភាពប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងក្របខណ្ឌ
លោក ទ្បុង សារឿនប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា និងឯកសារមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល
លោក សិក ហេងទ្បុងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអាស៊ានកម្ពុជា និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តជាតិ