រចនាសម្ព័ន្ធអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងមុខងារសាធារណៈ៖


Click here to see a larger version…

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងមុខងារសាធារណៈ៖

ឈ្មោះមុខងារ
ឯកឧត្តម យឿន សម្បត្តិអគ្គនាយក
ឯកឧត្ដម សុខ​ សំអាតអគ្គនាយករង
ឯកឧត្ដម អ៊ុក សុផាន់ អគ្គនាយករង
លោក មាស ពេជ្រអគ្គនាយករង
លោក នូ សុវណ្ណាអគ្គនាយករង
លោកស្រី អ៊ុក ទូចអគ្គនាយករង
លោក ណុប សុគន្ធាអគ្គនាយករង
លោកស្រី​ អ៊ីម សុវណ្ណារីអគ្គនាយករង
លោកស្រី តឹក កុស្សនាអគ្គនាយករង
លោក ចាប ឌីណាអគ្គនាយករង
លោកបណ្ឌិត ស៊ន​ សុឃនប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបាល និងការគ្រប់គ្រងមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល
លោក​ ហែន សារិទ្ធប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម និងវិវាទមុខងារសាធារណៈ
លោក គង់ សុវត្ថិភាពប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងក្របខណ្ឌ
លោក ទ្បុង សារឿនប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា និងឯកសារមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល
លោក សិក ហេងទ្បុងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលធនធានអាស៊ានកម្ពុជា និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តជាតិ