រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុមុខងារសាធារណៈ៖Click here to see a larger version…

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុមុខងារសាធារណៈ៖

ឈ្មោះមុខងារ
ឯកឧត្តម អុល រ៉ូអគ្គនាយក
លោក ម៉ែន ចាន់ថនអគ្គនាយករង
លោក ហួត ហេងអគ្គនាយករង
លោកស្រី តែ សំណាងអគ្គនាយករង
លោក សាអាត វឌ្ឍនាអគ្គនាយករង
លោក ដួង ដារាអគ្គនាយករង
លោក សួស សុវណ្ណារិទ្ធអគ្គនាយករង
លោកជំទាវ ពេជ សូរិយាទីប្រឹក្សា និងជាប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្គត់ផ្គង់
លោក ម៉េង ម៉ង់ទិតប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងសរុប
លោក ហ៊ឹន លក្ម្សីប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
លោក ពេជ្រ និពន្ធប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការ និងស្ថិតិ