រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុមុខងារសាធារណៈ៖Click here to see a larger version…

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុមុខងារសាធារណៈ៖

ឈ្មោះមុខងារ
ឯកឧត្តម អុល រ៉ូអគ្គនាយក
ឯកឧត្តម អ៊ុយ ភារក្សអគ្គនាយករង
លោកជំទាវ ឆាយ គឹមសុទ្ធីអគ្គនាយករង
ឯកឧត្តម ឫទ្ធី សុគន្ធារិទ្ធអគ្គនាយករង
លោក ម៉េង ម៉ង់ទិតប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងសរុប
លោក ហ៊ឹន លក្ម្សីប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
លោកស្រី ពេជ សូរិយាប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្គត់ផ្គង់
លោក ពេជ្យ និពន្ធប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការ និងស្ថិតិ