រចនាសម្ព័ន្ធរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុមុខងារសាធារណៈ៖


Click here to see a larger version…

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗ របស់អគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុមុខងារសាធារណៈ៖

ឈ្មោះមុខងារ
ឯកឧត្តម អុល រ៉ូអគ្គនាយក
ឯកឧត្តម អ៊ុយ ភារក្សអគ្គនាយករង
លោកជំទាវ ឆាយ គឹមសុទ្ធីអគ្គនាយករង
លោក ម៉េង ម៉ង់ទិតប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងសរុប
លោក ឫទ្ធី សុគន្ធារិទ្ធប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
លោកស្រី ពេជ សូរិយាប្រធាននាយកដ្ឋានផែនការ ហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្គត់ផ្គង់