មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗ របស់ខុទ្ទកាល័យ៖

ឈ្មោះមុខងារ
ឯកឧត្តម រឿង រដ្ឋានាយខុទ្ទកាល័យ
ឯកឧត្តម អ៊ុយ ភារក្សនាយរងខុទ្ទកាល័យ
លោកជំទាវ ពេជ្រប៊ុនធិន បុប្ផាចាន់នាយរងខុទ្ទកាល័យ