មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗ របស់ខុទ្ទកាល័យ៖

ឈ្មោះមុខងារ
លោកស្រី​ ពេជ្រប៊ុនធិន បុប្ផាច័ន្ទនាយខុទ្ទកាល័យ