មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗ របស់ខុទ្ទកាល័យ៖

ឈ្មោះមុខងារ
លោក មុំ វីរៈនាយខុទ្ទកាល័យ