មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមុខងារសាធារណៈ៖

ឈ្មោះមុខងារ
ឯកឧត្តម ព្រុំ សុខា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈ
ឯកឧត្តម យក់ ប៊ុនណារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ
ឯកឧត្តម​ អៀម សារុំរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម រស់ សូផាន់រដ្ឋលេខាធិការ
លោកជំទាវ វ៉ាន់ ម៉ារារដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ប៉ូល ពីឌូរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ជុក មុន្នីរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ខៀវ ច័ន្ទប៊ុនធឿនរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ថោ សេដ្ឋាណារដ្ឋលេខាធិការ
លោកជំទាវ សៅ សុគន្ធារីរដ្ឋលេខាធិការ
លោកជំទាវ ហូ សុវណ្ណិការដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ឈឿន ប៊ុណ្ណារ័ត្នរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម អែវ​​ ប៊ុនថុលរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ហង្ស ឆាំឆានរដ្ឋលេខាធិការ
លោកជំទាវ ឈី វិជ្ជរ៉ាអនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ប្រាក់ វិក្រាអនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ទិន សុខឃួនអនុរដ្ឋលេខាធិការ
លោកជំទាវ តឹក លក្ខិណាអនុរដ្ឋលេខាធិការ
លោកជំទាវ យូសុះ អាលីយ៉ាអនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម រឿង រដ្ឋាអនុរដ្ឋលេខាធិការ
លោកជំទាវ ឆាយ គឹម សុទ្ធីអនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម អ៊ុក សុភាពអនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ស សាម៉ីឌីអនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សួន រ៉ានីអនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម អ៊ុយ ភារក្សអនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម វន សុវណ្ណារីអនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម គង់ សុភីអនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ឆាយ ឆត្រាវុធអនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម បាន់ វណ្ណីអនុរដ្ឋលេខាធិការ
លោកជំទាវ ស្រី សទ្ធាអនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ឫទ្ធី សុគន្ធារិទ្ធអនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្ដម ហួត ស៊ីនាដអនុរដ្ឋលេខាធិការ
ឯកឧត្តម ពេជ្រ វិជ្ជាគន្ធីអនុរដ្ឋលេខាធិការ