អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការលើកលែងទោសពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធ
ឬ សិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យរវាងឪពុក-ម្តាយបង្កើតនិងកូនបង្កើត រវាងប្តីនិងប្រពន្ធ និង រវាងយាយ-តាបង្កើតនិងចៅបង្កើត

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 183 KB​ KB