ដីកា​ ស្ដីពី​ការប​ង្កើត​ក្រុម​ការ​ងារ​កែ​ទម្រង់រ​ដ្ឋ​បាល​សា​ធារ​ណៈរបស់រ​ដ្ឋបា​​លខេត្តកំ​ពត​​​

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
ប្រភេទឯកសារៈ 
ដីកា
អត្ថបទសង្ខេបៈ
ដីកា​ ស្ដីពី​ការប​ង្កើត​ក្រុម​ការ​ងារ​កែ​ទម្រង់រ​ដ្ឋ​បាល​សា​ធារ​ណៈរបស់រ​ដ្ឋបា​​លខេត្តកំ​ពត​​​