អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីជូនដំណឹង និងសេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សមន្ត្រីក្រមការលើកទី៧ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 379​ KB