អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដី​ណែ​នាំ ស្ដី​ពី​កា​រអនុវត្ត​អត្រា​ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​បៀ​វត្សថ្មី​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 440 KB