របាយ​ការណ៍​វឌ្ឍន​ភាព​ឆ្នាំ​២០១៥​ ការ​អនុ​វត្តកម្ម​វិធី​ជាតិ​កំណែ​ទម្រង់​​រដ្ឋ​​បាល​​សា​ធារណៈ ២០១៥-២០១៨

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦
ប្រភេទឯកសារៈ 
ព័ត៌មានសេវាសាធារណៈ
អត្ថបទសង្ខេបៈ
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ២០១៥ ការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់​រដ្ឋ​បាល​សា​ធារណៈ ២០១៥-២០១៨។