ដីកា ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
ប្រភេទឯកសារៈ 
ដីកា
អត្ថបទសង្ខេបៈ
ដីកា ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ