ដីកា ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦
ប្រភេទឯកសារៈ 
ដីកា
អត្ថបទសង្ខេបៈ
ដីកា ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល