អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការប្រើប្រាស់ក្រុម Telegram ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនិងអន្តរភាពក្រោមឪវាទក្រសួងនិងនីតិវិធីនៃការផ្តល់ជូននូវលិខិតបញ្ជាបេសកកម្ម

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 M