វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តីរាជការជាន់ខ្ពស់ស្តីពី”ការជំរុញកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់មន្រ្តីរាជការជាន់ខ្ពស់”រាជធានីភ្នំពេញ៖​ លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ដោយបានសហការជាមួយ
លេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារ
កែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តីរាជការជាន់ខ្ពស់វគ្គទី៣ ស្តីពី”ការជំរុញកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់មន្រ្តីរាជការ
ជាន់ខ្ពស់” នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះរៀបចំឡើងដោយមានសិក្ខាកាមចូលរួមពីមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់ដែលកំពុងស្ថិតក្នុងមុខតំណែងគ្រប់គ្រង
ដូចជា អគ្គលេខាធិការ អគ្គនាយក អគ្គាធិការ តាមក្រសួង ស្ថាប័ន និងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ត សរុបចំនួន៦៧រូប ក្នុងនោះស្ត្រីចំនួន៤រូប។

ចុចទីនេះដើម្បីទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធៈ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ”ការជំរុញកំណែទម្រង់អភិបាលកិច្ចល្អសម្រាប់មន្រ្តីរាជការជាន់ខ្ពស់”