អត្ថបទសង្ខេប៖


ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សំណូមពរដល់ សម្តេច ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋលេខាធិការ គ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន មេត្តាជួយជម្រុញ និងពន្លឿនការតាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការសីុវិល ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា និងជាផលប្រយោជន៍ដល់មន្រ្តីរាជការ។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 876 KB