អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីសម្រេច ស្ដី​ពីនិ​​តិវិ​​ធី​ និង​បែប​បទ​នៃការ​រៀ​បចំអ​ង្គ​ប្រ​ជុំ​អង្គ​ក្រសួង​នៅ​ទីស្ដី​ការគ​ណៈ​រដ្ឋ​មន្រ្ដី

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៤ ខែវិឆ្ឆកា ឆ្នាំ២០០៤


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 142 KB