អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គ​ណៈ​កម្ម​ការ​អន្តរ​ក្រសួង​​ ដើម្បីចុះ​​សិក្សាទីតាំ​​ង​ធ្វើ​​អ​ត្ត​​​សញ្ញា​​​ណ​កម្មក​សាង​ផែន​ទី និង​ចំ​ណាត់​ថ្នាក់​ដី​ សម្រា​ប់​ធ្វើ​សម្ប​ទានដីសង្គមកិច្ច​នៅតាមខេត្ត​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 2 M