សេចក្ដី​សម្រេច​ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​កែ​ទ​ម្រង់​រដ្ឋ​បាល​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​រដ្ឋ​បាល​ខេត្ត​កំពង់​ចាម​

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
ប្រភេទឯកសារៈ 
សេចក្តីសម្រេច
អត្ថបទសង្ខេបៈ
សេចក្ដី​សម្រេច​ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​កែ​ទ​ម្រង់​រដ្ឋ​បាល​សា​ធារ​ណៈ​នៅ​រដ្ឋ​បាល​ខេត្ត​កំពង់​ចាម​