សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនៅរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

កាលបរិច្ឆេទៈ 
ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦
ប្រភេទឯកសារៈ 
សេចក្តីសម្រេច
អត្ថបទសង្ខេបៈ
សេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារកែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈនៅរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​