អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីសម្រេច​ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការ​ងារ​កែ​ទម្រង់​រដ្ឋ​បាល​សា​ធារ​ណៈ​របស់​ក្រសួ​ងមុខ​ងារ​សា​ធារ​ណៈ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 683 KB