អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដីសម្រេច ​ស្ដីពី​ការ​តែង​តាំង​​ប្រធាន និង​អនុ​ប្រធាន​ក្រុម​ការងារ​ថ្នាក់ជាតិ​ចុះ​មូ​ល​ដ្ឋាន​ដើម្បី​ត្រួត​ពិនិត្យ​ និង​គាំ​ទ្រការ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​នយោ​បាយ​ និង​យុទ្ធ​សា​ស្រ្ដ​ចតុ​កោណ​ដំណាក់​កាល​ទី៣​របស់​រាជ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​កម្ពុ​ជា​​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 260 KB