អត្ថបទសង្ខេប៖


លិខិតរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈផ្ញើរជូនគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន ស្តីពីសំណើសុំពន្លឿនការដំទ្បើងថ្នាក់ ឋានន្តរស័ក្តិប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល។

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី០២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 MB