អត្ថបទសង្ខេប៖


សេ​ចក្ដីសម្រេច​ ស្ដីពី​ការៀប​ចំ​ និង​កា​រប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​ក្រុម​ការ​ងារ​គណ​នេយ្យ​ភាព​ជាតិ​​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 689 KB