អត្ថបទសង្ខេប៖


សេ​ចក្ដីសម្រេច​ ស្ដីពី​​ការបង្កើត​ និង​​ការប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ​របស់​ក្រុម​ការងារ​ក្រុម​​ការងារ​សេវា​សង្គម​ថ្នាក់​ជាតិ​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 1 MB