អត្ថបទសង្ខេប៖


សេ​ចក្ដីស​ម្រេច ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​គណៈ​កម្មា​អន្ដរ​ក្រសួង​ដើម្បី​តាក់​តែង​សេច​ក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​រដ្ឋ​បាល​ ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៥


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 131 KB