អត្ថបទសង្ខេប៖


សេ​ចក្ដី​សម្រេច​ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​គាំ​​ទ្រ​នៃការ​ងារ​​គណនេយ្យ​ភាព​​ជាតិ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 400 KB