អត្ថបទសង្ខេប៖


សេ​ចក្ដី​សម្រេច​ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុម​ការងារ​សមា​ហរ​ណរ​កម្ម​រាជ​មន្រ្ដី​រាជ​ការ​​នៃរច​នា​សម្ព័ន្ធ​សាលា​រាជ​ធានី​ ខេត្ត ​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌបច្ចប្បន្ន​ នៅ​ក្នុង​រចនា​សម្ព័ន្ន​​ថ្មី

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១០


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 3 MB