អត្ថបទសង្ខេប៖


សេ​ចក្ដីសម្រេច​ ស្ដីពី​ការ​​ទទូល​​ស្គាល់​​សមា​​សភាព​​អនុគណៈ​កម្មា​ធិកា​រ​ចំណុះ​កម្មាធិ​ការ​ជាតិ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​តាម​បែប​ប្រជា​ធិ​តេយ្យ​នៅ​ក្រោម​​ជាតិ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 497 KB