អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដី​សម្រេច​ ស្ដីពី​ការ​បង្កើត​ក្រុង​ពិ​គ្រោះ​យោបល់​បច្ចេក​ទេស​អង្គរ​​ក្រសួង

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា​ ឆ្នាំ២០០៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 897 KB