អត្ថបទសង្ខេប៖


សេចក្ដី​សម្រេច​​ ស្ដីពី​ការ​បង្កើ​តការិ​យា​ល័យ​ច្រក​ចេញ​ចូល​តែ​មួយ​ និង​កា​រិ​យាល័យ​ប្រជា​រដ្ឋ​នៅ​ថ្នា​ក់ ស្រុក​ ខណ្ឌ

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៨


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 104 KB