អត្ថបទសង្ខេប៖


អនុ​ក្រឹត្យ​​ ស្ដីពី​នី​តិ​វិ​ធី​នៃ​ការ​អនុ​វត្ត​ន៍​វិន័​យ​ចំពោះ​មន្រ្ដី​រាជ​ការ​ស៊ីវិល​​​

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៧


ទាញយកឯកសារ៖

PDF File:

File Size: 293 KB