កម្មវិធីសន្ទនាមតិ លើ​ប្រធាន​បទ​ “វិន័យ​ការ​ងារ​របស់​មន្ត្រី​រាជ​ការ​ស៊ី​វិល”